LP1415 拆分数列 [DP]

Author Avatar
空気浮遊 2018年11月06日
 • 在其它设备中阅读本文章

我应该倒计时吗...?

Problem

给出一列数字,需要你添加任意多个逗号将其拆成若干个严格递增的数。如果有多组解,则输出使得最后一个数最小的同时,字典序最大的解(即先要满足最后一个数最小;如果有多组解,则使得第一个数尽量大;如果仍有多组解,则使得第二个数尽量大,依次类推……)。
$n\leq 500$

Solution

正着做一遍 dp,含义为合法的末尾最小的序列

知道了末尾最小值,再反着做一遍 dp,含义为合法的前端最大的序列

大概可以用贪心解释这个 dp...?

字典序最大就是先保证第一个最大,再保证第二个最大

因此具有最优子结构性质,所以可以这样 dp...(口胡)

当然也有更科学的 $O(n^4)$dp,$\text{90pts}$ 不也挺好么逃

Code

// Code by ajcxsu
// Problem: break sequence

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N=510;

string str;
string bef(string x) {
  int i=0, j=x.size();
  while(i!=j-1 && x[i]=='0') i++;
  return x.substr(i, x.size()-i);
}
int cmp(const string &a, const string &b) {
  string x=bef(a), y=bef(b);
  if(x.size()<y.size()) return -1;
  else if(x.size()>y.size()) return 1;
  else if(x<y) return -1;
  else if(x>y) return 1;
  return 0;
}

int f[N], g[N];

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0);
  memset(f, -1, sizeof(f));
  cin>>str;
  int n=str.size();
  str.insert(str.begin(), ' ');
  for(int i=1;i<=n;i++) {
    f[i]=0;
    for(int j=i-1;j>=1;j--)
      if(cmp(str.substr(f[j]+1, j-f[j]), str.substr(j+1, i-j))<0) {
        f[i]=j;
        break;
      }
  }
  for(int i=f[n]+1;i>=1;i--) {
    if(cmp(str.substr(f[n]+1, n-f[n]), str.substr(i, n-i+1))==0) g[i]=n+1;
    else
      for(int j=f[n]+1;j>i;j--)
        if(cmp(str.substr(j, g[j]-j), str.substr(i, j-i))>0) { g[i]=j; break; }
  }
  int i=1;
  while(g[i]) {
    if(i>1) cout<<',';
    cout<<str.substr(i, g[i]-i), i=g[i];
  }
  cout<<endl;
  return 0;
}

DLC - 90pts

// Code by ajcxsu
// Problem: break sequence

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N=510;
int f[N][N];

string str;
string bef(string x) {
  int i=0, j=x.size();
  while(i!=j-1 && x[i]=='0') i++;
  return x.substr(i, x.size()-i);
}
int cmp(const string &a, const string &b) {
  string x=bef(a), y=bef(b);
  if(x.size()<y.size()) return -1;
  else if(x.size()>y.size()) return 1;
  else if(x<y) return -1;
  else if(x>y) return 1;
  return 0;
}

vector<string> nans, tob;
void get(int x, int y) {
  tob.clear();
  int tx, ty;
  while(x) {
    tob.push_back(str.substr(x-y+1, y));
    ty=y, y=f[x][y], x-=ty;
  }
  reverse(tob.begin(), tob.end());
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0);
  memset(f, -1, sizeof(f));
  cin>>str;
  int n=str.size();
  str.insert(str.begin(), ' ');
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=i;j++) {
    if(i==j) f[i][j]=0;
    nans.clear();
    for(int k=1;k<=i-j;k++)
      if(f[i-j][k]!=-1 && cmp(str.substr(i-j-k+1, k), str.substr(i-j+1, j))<0) {
        get(i-j, k);
        char sm=f[i][j]==-1;
        int l=0, x;
        while(l<nans.size() && l<tob.size()) {
          if((x=cmp(nans[l], tob[l]))>0) break;
          else if(x<0) { sm=1; break; }
          l++;
        }
        if(l==nans.size()) sm=1;
        if(sm) f[i][j]=k, nans.swap(tob);
      }
  }
  nans.clear();
  for(int j=1;j<=n;j++)
    if(f[n][j]!=-1) {
      get(n, j);
      char sm=0;
      int l=0, x;
      while(l<nans.size() && l<tob.size()) {
        if((x=cmp(nans[l], tob[l]))>0) break;
        else if(x<0) { sm=1; break; }
        l++;
      }
      if(l==nans.size()) sm=1;
      if(sm) nans.swap(tob);
      if(j==n || cmp(str.substr(n-j+1, j), str.substr(n-j, j+1))) break;
    }
  for(int i=0, j=nans.size(); i<j; i++)
    cout<<nans[i]<<",\n"[i==j-1];
  return 0;
}